0
฿0.00

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Terms and Conditions

1. บทนำ

1.1 บริษัท คอสเม่ แลนด์ โดย แชนแนล เจ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลจัดตั้งและดำรงอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ อาคารไพร์ม 24 ชั้น 10 ห้อง A ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ (ในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “เรา”) อันรวมไปถึงบริษัทสาขาและพันธมิตรทางธุรกิจซึ่งเป็นผู้นำเสนอบริการรายละเอียดของบริการให้กับท่าน (ในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า“เว็บไซต์”) ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ เราขอความกรุณาให้ท่านได้อ่านข้อตกลงดังต่อไปนี้อย่างละเอียด หากท่านไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวกรุณาหลีกเลี่ยงหรือไม่เข้าใช้งานที่เว็บไซต์นี้ การที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้หรือเข้าไปดูข้อมูลในหน้าใดๆของเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านยอมรับข้อผูกพันทางกฎหมายที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่กำหนดขึ้นด้วย

1.2 ถ้าท่านอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ก่อนที่จะตกลงตามข้อตกลงฉบับนี้ ท่านต้องได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งให้ใช้เว็บไซต์ของเราและเข้าทำสัญญาบริการกับเราจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองซึ่งมีอำนาจให้ความยินยอมโดยชอบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านตกลงว่าจะไม่ใช้เว็บไซต์ของเราโดยปราศจากความยินยอมล่วงหน้านั้น เมื่อตกลงต่อข้อตกลงฉบับนี้แล้ว ให้ถือว่าท่านได้รับความยินยอมอันจำเป็นจากบุคคลผู้มีอำนาจนั้นแล้ว

2. ข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์

ถึงแม้ว่า Cosme Land จะได้พยายามทุกวิถีทางที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์ของเรามีความถูกต้องมากที่สุดแต่ทาง Cosme Land หรือบริษัทพันธมิตรทางธุรกิจของเราก็ไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูลและส่วนประกอบดังกล่าวมีความถูกต้องสมบูรณ์เพียงพอทันกาลทันเวลาหรือเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ ทั้งนี้ Cosme Land จะไม่รับผิดสำหรับความผิดพลาดหรือการละเว้นใด ๆ ในข้อมูลและส่วนประกอบนั้นรวมไปถึงข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ก็ตามที่มีบุคคลที่สามหรือรวมไปถึงข้อมูลและการรับประกันที่มีการนำเสนอขึ้นมา Cosme Land ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์หรือยุติการให้บริการได้ทุกเมื่อทั้งที่เป็นการถาวรหรือชั่วคราวโดยไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ได้ ข้อมูลและองค์ประกอบทุก ๆ ส่วนในเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคทั่วไปเท่านั้น ไม่มีข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้คำแนะนำการวินิจฉัยการให้คำปรึกษาแต่อย่างใดรวมถึงมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยน พึงระลึกไว้ว่าท่านและผู้ติดตามของท่านใช้ข้อมูลที่ประกอบขึ้นในเว็บไซต์ของเราด้วยความเสี่ยงของตัวท่านเอง หากท่านพบข้อผิดพลาดหรือการละเลยเว้นว่างในส่วนใดของเว็บไซต์ของเรากรุณาแจ้งให้เราทราบ

3. สิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญา

Cosme Land เป็นเจ้าของสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด อันประกอบไปด้วย สิทธิในสิทธิบัตร สิทธิในผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์, สิทธิในงานออกแบบ สิทธิในเครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์และส่วนประกอบอื่น ๆ รวมถึง สิทธิในการแปลและสิทธิในการดัดแปลงและสิทธิของผู้ประพันธ์ในการแสวงหาผลประโยชน์ในงานที่พัฒนา และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และรวมถึงสิทธิในการจดทะเบียนสิทธิเหล่านี้ที่ปรากฏในทุก ๆ หน้าของเว็บไซต์นี้ (กล่าวโดยรวมคือ“สิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญา”) ห้ามมิให้ผู้ใดหรือบริษัทใดทำการดัดแปลง จัดเก็บในระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้ ถ่ายโอน ทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ จดทะเบียน ยื่นจดทะเบียน หรือใ ช้ข้อมูลและส่วนประกอบของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้นโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Cosme Land

4. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ของ Cosme Land อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวก เรามิได้ให้การรับรองหรือยืนยันความถูกต้องในเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้นและมิได้สื่อโดยนัยว่าให้การรับรองหรือแนะนำข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านั้น การเข้าเยี่ยมชมหรือใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์อื่น ๆ นั้นถือเป็นหน้าที่ของท่านในการพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านั้นด้วยตนเองในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่น ๆ นั้น เราขอแนะนำให้ท่านอ่านรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการตลอดจนนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้นก่อนเข้าใช้เว็บไซต์ดังกล่าวและเราไม่อนุญาตให้ท่านทำลิงค์จากเว็บไซต์ของตนเองเพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์เหล่านั้น โดยมิได้มีการขออนุญาตจาก Cosme Land เป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อน กรุณาติดต่อเราหากท่านต้องการทำลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของท่าน

5. กฎกติกามารยาทในการใช้งานเว็บบอร์ดและการนำเสนอข้อมูลของผู้ใช้งานเว็บไซต์

Cosme Land จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่ท่านได้ทำการนำเสนอต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์ของเรา (ทั้งนี้รวมถึงเว็บบอร์ดหน้าข้อมูลต่าง ๆ ของเว็บไซต์ ห้องแชทหรือพื้นที่สาธารณะใด ๆ ก็ตามที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์) Cosme Land ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาใด ๆที่ท่านหรือผู้ใช้งานท่านอื่นแสดงความคิดเห็นขึ้นมา Cosme Land ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะลบเนื้อหาหรือความคิดเห็นของท่านได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าถ้าหากเนื้อหาหรือความคิดเห็นนั้น ๆ

5.1 ข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการทำลายชื่อเสียงหมิ่นประมาท ส่อเสียด คุกคามว่ากล่าวให้ร้ายแก่สมาชิกท่านอื่นหรือบุคคลที่สาม

5.2 การนำเสนอเผยแพร่ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการนำเสนอที่ส่อไปในทางลามกอนาจาร ขัดต่อศีลธรรมอันดี ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือ ขัดต่อกฎหมายใด ๆ

5.3 การเผยแพร่หรืออัพโหลดไฟล์ข้อมูลที่มีไวรัส ไฟล์ที่ส่งผลให้เกิดการทำงานที่ไม่ปกติ หรือซอฟท์แวร์หรือโปรแกรมใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ Cosme Land และ หรือระบบคอมพิวเตอร์รวมถึงระบบเครือข่ายของบุคคลที่สาม

5.4 ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆที่เป็นการผิดกฎหมายของประเทศไทยหรือนานาประเทศ รวมถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ Cosme Land หรือบุคคลที่สาม

5.5 การนำเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการโฆษณาหรือเนื้อหาที่เป็นการประชาสัมพันธ์อันมีเจตนาเพื่อจะกระตุ้นให้เกิดการซื้อสินค้า

6. สมาชิก

6.1 เว็บไซต์ของ Cosme Land ไม่ให้บริการกับผู้ใช้งานที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่นอกเหนือจากกลุ่มเป้าหมายของเราหรือสมาชิกที่เคยถูก Cosme Land ตัดสิทธิ์การใช้งานไปแล้วผู้ใช้งานแต่ละท่านจะได้รับอนุญาตให้มีบัญชีผู้ใช้งานได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้นการละเมิดเงื่อนไขที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นอาจส่งผลให้เกิดการระงับบัญชีผู้ใช้งานได้

6.2 ถ้าท่านอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ก่อนที่จะสมัครสมาชิกเพื่อใช้งานเว็บไซต์ของเรา ท่านต้องได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งให้ใช้เว็บไซต์ของเราและเข้าสมัครสมาชิกกับเว็บไซต์ของเราจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองซึ่งมีอำนาจให้ความยินยอมโดยชอบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านตกลงว่าจะไม่ใช้สมัครสมาชิกเว็บไซต์ของเราโดยปราศจากความยินยอมล่วงหน้าดังกล่าว เมื่อท่านสมัครสมาชิกกับเว็บไซต์ของเราแล้ว ให้ถือว่าท่านได้รับความยินยอมอันจำเป็นจากบุคคลผู้มีอำนาจนั้นแล้ว

6.3 Cosme Land อาจมีโปรโมชั่นหรือรางวัลพิเศษให้แก่สมาชิกของเราเป็นครั้งคราว ในการรับโปรโมชั่นพิเศษดังกล่าวหากสมาชิกผู้ใช้งานท่านใดที่ได้รับรางวัล (จะเป็นของรางวัล เครดิตพิเศษ บัตรของขวัญ คูปองหรือผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากนี้) จาก Cosme Land แต่มีการสมัครสมาชิกซ้ำซ้อนเอาไว้ในหลายชื่อหรือใช้อีเมลแอดเดรสหลายชื่อ รวมถึงการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือมีการกระทำอันเป็นการหลอกลวงจะถูกตัดสิทธิในการได้รับรางวัลใด ๆ ในกิจกรรมที่ทางเราได้จัดขึ้นและอาจจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายหรือมีโทษปรับตามกฎหมายอาญา

6.4 การใช้งานเว็บไซต์ของ Cosme Land พึงตระหนักว่าท่านต้องมีอายุครบตามที่กฎหมายกำหนดในการทำสัญญากับเรา และต้องมิใช่บุคคลที่เคยถูกระงับการให้บริการตามกฎหมายของประเทศไทยหรือขอบเขตกฎหมายอื่นใด และเมื่อทาง Cosme Land แจ้งความประสงค์ไปท่านต้องยินยอมที่จะให้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้องของตนเอง หากทาง Cosme Land ตรวจสอบพบว่าท่านได้ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ Cosme Land มีสิทธิ์ที่จะระงับสิทธิ์ในการเป็นสมาชิกชั่วคราวตลอดจนยกเลิกการเป็นสมาชิกของท่านหรือปฏิเสธการสมัครสมาชิกเพื่อใช้งานของท่านอีกในอนาคต ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียวในการเก็บรักษาชื่อบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านของตนเองให้เป็นความลับ ท่านตกลงยินยอมที่จะรับผิดชอบต่อกิจกรรมใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่านเอง

7. ข้อมูลสมาชิก

เราจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆซึ่งท่านให้เราหรือเราเก็บรวบรวมเมื่อใช้บริการตามข้อกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราที่กำหนดไว้โดยต่างหาก ท่านตกลงว่าจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและข้อมูลอื่นๆ

8. การยกเลิกอันเกิดจากความผิดพลาด

Cosme Land มีสิทธิอย่างเต็มที่ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทุกเมื่อ หากความผิดพลาดนั้นเกิดมาจากความผิดพลาดในการพิมพ์หรือความผิดพลาดที่มิได้มีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าอันเป็นผลมาจากสินค้าในเว็บไซต์ที่มีการลงรายการไว้ไม่ถูกต้อง (ไม่ว่าจะเป็นการลงราคาผิดหรือลงรายละเอียดที่ผิด เป็นต้น) ในกรณีที่รายการสั่งซื้อนั้นเกิดการยกเลิกขึ้นและเราได้รับการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อนั้นเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว Cosme Land จะทำการคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวนราคาสินค้า

9. การใช้งานอันไม่เหมาะสม

ท่านตกลงที่จะไม่ใช้เว็บไซต์ของ Cosme Land ในการส่งหรือประกาศถึงเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย ข่มขู่รังควาน เจตนาทำลายชื่อเสียง หมิ่นประมาท หยาบคาย คุกคามมุ่งร้าย ลามกอนาจารส่อไปในทางเรื่องเพศ ก้าวร้าวทำให้ผู้อื่นไม่พอใจ ดูหมิ่นศาสนารวมถึงรูปภาพลามกหรือผิดกฎหมายใด ๆ ที่บังคับใช้ การกระทำที่ละเมิดหรือมีแนวโน้มว่าจะละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา, สิทธิความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิอื่นๆหรือประโยชน์ของเรา ผู้ใช้งานอื่น หรือบุคคลภายนอก หรือการกระทำอื่น ๆนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์หรือนอกเหนือจากที่เราอนุญาต ด้วยเหตุนี้หากท่านได้ทำการส่งหรือประกาศถึงเนื้อหาหรือข้อความรวมถึงรูปภาพใด ๆ ที่กล่าวมาแล้วนั้นและทาง Cosme Land หรือบุคคลที่สามใด ๆ ก็ตามได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากเนื้อหาหรือข้อมูลของท่านไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายรวมถึงหนี้สินค่าเสียหายและรายจ่ายอันเกิดขึ้นจากการที่ Cosme Land หรือบุคคลที่สามต้องสูญเสียไปทั้งหมด

10. การรับประกัน

10.1 ไม่ว่าในกรณีใด ๆ Cosme Land ไม่ขอรับประกันรับรองหรือเป็นตัวแทนต่อการนำเสนอเนื้อหาของผู้ใช้งานหรือความคิดเห็นคำแนะนำหรือคำรับประกันใด ๆ ที่ปรากฏ (ไม่ว่าจะแจ้งไว้อย่างชัดเจนหรือบอกเป็นนัยยะทางกฎหมายก็ตามที) ในเว็บไซต์ของเราโดยหมายรวมถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านหรือผู้ติดตามของท่านที่มีการส่งผ่านระบบของเราด้วย

10.2 เราจะไม่รับประกันโดยชัดแจ้ง, โดยปริยาย หรือโดยกฎหมาย อันเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันเพื่อความเหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจง ประโยชน์ตามที่ท่านคาดหมาย การใช้งาน การพาณิชย์ ความเป็นประโยชน์ ความเข้ากันได้ ความสมบูรณ์ ความถูกต้องแม่นยำ ความต่อเนื่อง ความน่าเชื่อถือ ประโยชน์ใช้สอย ความพร้อมสำหรับการใช้งาน การเข้าถึง ความสมบูรณ์ทางกฎหมาย ความไม่มีข้อบกพร่องในระบบรักษาความปลอดภัย ความไม่ผิดพลาด ความไม่บกพร่อง การไม่มีไวรัส การไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามในเนื้อหาและข้อมูลอื่นใดที่ได้ให้ผ่านเว็บไซต์การบริการ เว้นแต่เราจะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

10.3 เราไม่จำเป็นต้องสำรองข้อมูลที่ได้รับจากท่าน ทั้งนี้ ท่านจะต้องทำการสำรองข้อมูลทั้งหลายด้วยความรับผิดชอบของท่านเอง

11. ข้อจำกัดความรับผิด

Cosme Land จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ รวมถึงความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมโดยเฉพาะเจาะจงโดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่องที่ตามมา อาการบาดเจ็บทางร่างกาย หรือค่าใช้จ่ายอันเกิดขึ้นจากอาการบาดเจ็บของท่านหรือบุคคลที่สามคนใดก็ตาม (รวมถึงผู้ติดตามของท่านด้วย) รวมถึงผลลัพธ์อันเนื่องมาจากการเข้าใช้งานในเว็บไซต์ของเราไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมทั้งข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ข้อมูลส่วนตัวของท่านหรือข้อมูลผู้ติดตามของท่าน ตลอดจนเนื้อหาและข้อมูลต่าง ๆ ที่มีการส่งผ่านระบบของเรากล่าวให้เฉพาะเจาะจงลงไป คือ Cosme Land หรือบุคคลที่สามใด ๆ หรือข้อมูลเนื้อหาที่มีการนำเสนอขึ้นมา จะไม่ต้องรับผิดชอบทางกฎหมายใด ๆ ต่อท่านหรือต่อบุคคลอื่นใดทั้งต่อบริษัทใด ๆ ก็ตามที่ต้องประสบกับความสูญเสีย เกิดค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมการบาดเจ็บทางร่างกายหรือค่าใช้จ่ายอันเกิดขึ้นจากความล่าช้าความไม่ถูกต้อง ความผิดพลาด หรือการเว้นว่างของข้อมูลด้านราคาที่มีการแบ่งสรรปันส่วนกันหรือการส่งต่อกันหรือการกระทำใด ๆ อันเกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาหรือเป็นเหตุให้เกิดการไม่ประสบผลสำเร็จหรือการหยุดชะงักหรือการสิ้นสุด

การสมัครเป็นสมาชิก Cosme Land ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงของโปรแกรมการแนะนำเพื่อนเพื่อรับฟรีเครดิต และการรับเครดิตคืนซึ่งท่านหรือบุคคลที่สามไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโปรแกรมดังกล่าวได้

12. การชดเชยค่าเสียหาย

12.1 ผู้ใช้งานยอมรับที่จะชดเชยค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการละเมิดเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการหรือการกระทำอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้งานของสมาชิกอันเนื่องมาจากการละเลยไม่ใส่ใจ หรือการกระทำที่ผิดกฎหมายและผู้ใช้งานจะไม่ยึดให้ Cosme Land (หรือพนักงานของบริษัททุกคน ผู้บริหารของบริษัท ผู้ผลิตสินค้า บริษัทสาขา บริษัทร่วมทุน ตลอดจนหุ้นส่วนทางกฎหมาย) ต้องรับผิดชอบต่อการเรียกร้องค่าเสียหายรวมถึงค่าใช้จ่ายของทนายความที่เกิดขึ้นด้วย

12.2 ท่านยอมรับและตกลงว่าการฝ่าฝืนหน้าที่ของท่านภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้อาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายที่ไม่อาจแก้ไขได้ต่อเรา และการเยียวยาหรือการเยียวยาทางกฎหมายต่อการฝ่าฝืนนั้นอาจไม่เพียงพอ ตลอดจนยอมรับและตกลงว่าในการฝ่าฝืนเช่นว่านั้น นอกเหนือจากการเยียวยาอื่นใดที่มีทั้งหมด เรามีสิทธิร้องขอการคุ้มครองชั่วคราวเพื่อยับยั้งการฝ่าฝืนใด ๆ และเรียกร้องให้มีการปฏิบัติตามหน้าที่โดยเฉพาะจงอย่างทันที

13. การใช้งานเว็บไซต์

Cosme Land มิได้รับรองรับประกันหรือเป็นตัวแทนของข้อมูลเนื้อหาใดๆที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ซึ่งอาจนำไปใช้เพื่อขอบเขตทางกฎหมายของประเทศอื่นใด (นอกเหนือจากประเทศไทย) เมื่อท่านเข้ามาที่เว็บไซต์ของเราถือว่าท่านได้รับรู้และหมายถึงการแสดงตนต่อ Cosme Land แล้วว่าท่านมีสิทธิตามกฎหมายในการทำเช่นนั้นและให้ใช้ข้อมูลเหล่านั้นได้ในเว็บไซต์ของเรา

14. บททั่วไป

14.1 ข้อตกลงทั้งหมด เงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซต์ Cosme Land ทั้งหมดนี้ เป็นข้อตกลงเบ็ดเสร็จและเด็ดขาดระหว่างผู้ใช้บริการและ Cosme Land เกี่ยวกับการที่ท่านเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ของเรา ทั้งผู้ใช้บริการและ Cosme Land มิได้ถูกผูกมัดหรือแสดงนัยยะถึงการเป็นตัวแทนรับรองหรือสัญญาใด ๆ ที่ไม่ได้บันทึกไว้ในนี้นอกเสียจากจะมีการเอ่ยถึงไว้อย่างเป็นพิเศษ ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการของเว็บไซต์ของเราเป็นฉบับปัจจุบันที่ถือเป็นฉบับล่าสุดที่ใช้แทนที่ทุกความรับผิดชอบภาระผูกพันหรือการเป็นตัวแทนที่แล้ว ๆ มาไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือปากเปล่าก็ตามทีระหว่างท่านและ Cosme Land ที่เกี่ยวข้องกับการที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ของเรา

14.2 การเปลี่ยนแปลงแก้ไข Cosme Land อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ทุกเวลา เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลง การแก้ไขหรือการเพิ่มเติมนั้นโดยการประกาศลงเว็บไซต์หรือบริการของเรา หรือวิธีการอื่นที่เรากำหนด พึงตระหนักไว้เสมอว่าการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราในแต่ละครั้งถือว่าท่านตกลงยินยอมต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้รับการแก้ไขล่าสุดแล้วและให้ยึดเอาข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับปัจจุบันเป็นสำคัญ

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ Cosme Land ของท่านในแต่ละครั้งจะต้องถือเอาข้อกำหนดและเงื่อนไขล่าสุดเป็นสำคัญและเป็นความรับผิดชอบของท่านเองที่ควรจะเยี่ยมชมหน้าดังกล่าวของเว็บไซต์เป็นระยะ ๆ เพื่อให้ทราบถึงเนื้อหาล่าสุดของข้อบังคับและเงื่อนไขในการใช้งานที่ท่านมี

14.3 ความขัดแย้งกรณีที่มีการกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการในหน้าอื่นที่ขัดแย้งกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายหรือประกาศหรือเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการอื่นใดก็ตามในส่วนที่กำหนดไว้เป็นพิเศษหรือมาตรฐานของเว็บไซต์ให้ท่านถือปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการที่ปรากฏในหน้าอื่นนั้นอย่างเป็นกรณีพิเศษก่อนและข้อกำหนดข้อนั้นจะถือว่าแยกออกจากข้อกำหนดเหล่านี้และไม่มีผลกระทบต่อการมีผลใช้บังคับของข้อตกลงที่เหลือนี้

14.4 การสละสิทธิ์ทั้งท่านหรือ Cosme Land ไม่สามารถมอบหมาย ถ่ายโอน หรือให้สิทธิช่วงในสิทธิของท่านส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดภายใต้ข้อตกลงนี้โดยปราศจากการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าก่อนได้ ยกเว้นแต่จะมีการทำคำสละสิทธิ์ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนและมีการลงนามของบุคคลที่มีอำนาจเพียงพอจากฝ่ายที่อนุญาตให้มีการบอกเลิกสิทธิ์

14.5 การถือครองสิทธิ์ Cosme Land มีสิทธิขาดในการยกให้โอนสิทธิหรือมอบหมายลิขสิทธิ์และสัญญาผูกมัดทั้งหมดให้ตัวแทนหรือบุคคลที่สามคนอื่นใดก็ได้จะเป็นในแง่ของเงื่อนไขการให้บริการ นโยบาย และประกาศใดๆที่เกี่ยวข้องกันก็ตามที

14.6 การเป็นโมฆะเป็นบางส่วนข้อกำหนดทุกประการ รวมถึงเงื่อนไขในการให้บริการ นโยบาย และประกาศใดๆก็ตามที่เกี่ยวเนื่องกันไม่ว่าจะพิจารณาแบบรวมเข้าด้วยกันหรือมีการเกี่ยวโยงกันตามหลักไวยากรณ์ประการใดก็ตามทีจะมีการบังคับใช้เป็นเอกเทศแยกเป็นอิสระจากกัน หากมีข้อกำหนดใดของเงื่อนไขในการให้บริการ นโยบาย หรือประกาศซึ่งเป็นหรือกลายเป็นการไม่สามารถบังคับใช้ขอบเขตอำนาจในการบังคับคดีได้ไม่ว่าจะเป็นการเป็นโมฆะการใช้งานไม่ได้การทำผิดกฎหมาย หรือการไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตามที หรือหากศาลหรือเขตอำนาจศาลใดเห็นว่าข้อกำหนดเงื่อนไขของสัญญานี้หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสัญญานี้ใช้บังคับไม่ได้ให้ใช้ข้อบังคับอื่นใดนอกเหนือจากข้อนั้นๆเท่าที่สามารถจะใช้ได้และโดยให้ส่วนที่เหลือของสัญญานี้มีผลบังคับใช้ได้อย่างเต็มที่

14.7 การที่เราไม่ใช้สิทธิเรียกร้องในเวลาใดให้ท่านปฏิบัติการเพื่อความรับผิดชอบหรือปฏิบัติหน้าที่ตามข้อตกลงฉบับนี้ จะไม่กระทบต่อสิทธิอันสมบูรณ์ในการเรียกร้องให้ปฏิบัติการดังกล่าวในเวลาใดๆในภายหลัง และการที่เราสละสิทธิอันเกิดจากการฝ่าฝืนข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใดภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิอันเกิดจากการฝ่าฝืนข้อตกลงข้อเดียวกันหรือข้ออื่นใดในครั้งถัดมาและไม่ถือว่าเป็นการละเว้นความรับผิดชอบหรือหน้าที่ของตน

14.8 กฎหมายที่บังคับใช้ข้อตกลงนี้ได้รับการควบคุมโดยกฎหมายแห่งประเทศไทยโดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งของหลักกฎหมายดังนี้เองท่านจึงเห็นชอบด้วยว่าข้อโต้แย้งหรือข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้จะได้รับการแก้ไขด้วยศาลสูงที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครประเทศไทยเท่านั้นและดังนี้เองท่านจึงได้อนุญาตและยอมรับต่ออำนาจศาลดังกล่าวในการฟ้องร้องข้อโต้แย้งหรือข้อเรียกร้องใดๆอันเกิดขึ้นจากการเกี่ยวพันกับเว็บไซต์ของเราหรือเงื่อนไขในการให้บริการข้ออื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกันรวมไปถึงประกาศนโยบายหรือเนื้อหาสาระข้อมูลอื่นใดที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีความเกี่ยวโยงกัน

14.9 ความคิดเห็นหรือข้อสงสัย หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามประการใดเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือเงื่อนไขการให้บริการ นโยบาย และประกาศ หรือแนวทางที่เราบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านก็ตาม กรุณาติดต่อเราได้ทันที

15. การสิ้นสุด

ท่านต้องปฏิบัติตามและยึดเอาเงื่อนไขในการให้บริการทั้งหมดนี้เป็นสำคัญ เมื่อท่านเข้าใช้งานในเว็บไซต์ของ Cosme Land และ /หรือเมื่อท่านทำการลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิก หรือระหว่างการดำเนินการซื้อของท่านข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการทั้งหมดนี้ หรือแม้เพียงข้อหนึ่งข้อใดก็ตามทาง Cosme Land อาจจะมีการปรับเปลี่ยนแก้ไข หรือตัดออกโดยไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า การปฏิเสธความรับผิดชอบ การอ้างสิทธิข้อจำกัดของความรับผิดชอบ การชดเชย กฎหมายที่นำมาบังคับใช้ การตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ จะยังคงมีผลอยู่อย่างสมบูรณ์ถึงแม้จะมีการยกเลิกหรือสิ้นสุดส่วนใดส่วนหนึ่งไปก็ตามที

16. การคืนและการยกเลิกคำสั่งซื้อ

คำสั่งซื้อสามารถจะทำการยกเลิกได้หากสินค้าของท่านยังมิได้ทำการส่งไปถึงท่าน เมื่อการขอคืนสินค้าหลังจากนั้นจะมีการพิจารณาบนพื้นฐานเป็นกรณีๆไป เราจะพยายามรักษาผลประโยชน์ให้สมาชิกอย่างสูงสุดภายใต้ข้อจำกัดที่เรามี

17. ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์

โปรแกรมแนะนำเพื่อนเพื่อรับเครดิตฟรีและโปรแกรมการรับเครดิตคืนรวมถึงโปรแกรมรับผลตอบแทนอื่นๆของเว็บไซต์ Cosme Land ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัท แชนเนล เจ (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิกโปรแกรมทั้งเป็นการชั่วคราวหรือถาวรในทุก ๆ โปรแกรม ทั้งโปรแกรมแนะนำเพื่อนเพื่อรับเครดิตฟรี และโปรแกรมการรับเครดิตคืน หรือโปรแกรมรับผลตอบแทนอื่น ๆ โดยไม่ต้องแจ้งสมาชิกล่วงหน้า

การสมัครเป็นสมาชิก Cosme Land ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงของโปรแกรมการแนะนำเพื่อนเพื่อรับฟรีเครดิตและการรับเครดิตคืนซึ่งท่านหรือบุคคลที่สามไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโปรแกรมดังกล่าว

ประเภททั้งหมด

กลับด้านบน